Avís legal

Informació general

Aquesta pàgina web és propietat de l´Ajuntament de Manlleu amb CIF: P-0811100G amb adreça Pl. Fra Bernadí, 6 de Manlleu (08560). Les dades de contacte amb l’Ajuntament són:
  • Web: //www.mercatmanlleu.cat
  • Correu electrònic: [email protected]
  • Telèfon: 93 850 66 66
L’Oficina de promoció econòmica a través d’aquest lloc web facilita dades d’interès,  informació, notícies o serveis web relacionats amb l’activitat empresarial.

Continguts de la web

L’Ajuntament presta especial atenció al fet que la informació del lloc web sigui exacta i precisa, procedint a la seva actualització de forma periòdica i corregint els errors tan aviat com aquests hagin estat detectats. Amb tot, l’Ajuntament no pot garantir que la informació estigui actualitzada i la inexistència d’errors en tot moment. La informació publicada en aquest lloc web té únicament caràcter informatiu i no constitueix una comunicació d’actes administratius ni comunicats oficials. Aquests últims seran notificats pels canals oficials legalment establerts a aquest efecte. No obstant això, els documents electrònics generats a través del web al si de procediments administratius tramitats a través d’aquest mitjà, totalment o parcialment, tindran caràcter d’autèntics, i el valor probatori que els reconeix la legislació vigent .

Condicions d’accés al web

L’accés a aquest lloc web i qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i termes d’ús que figuren a continuació. L’accés a aquest portal web, així com l’ús de la informació que conté són responsabilitat de l’ usuari. L’Ajuntament no és responsable de cap perjudici que pogués derivar d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no es vegi interromput o que el contingut o software al que pugui accedir estigui lliure d’error o de causar dany. L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar els canvis que procedeixin sense previ avís, a fi d’actualitzar, modificar o eliminar la informació, i a realitzar els canvis i modificacions que estimi pertinents sobre el lloc web. L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquest lloc web. Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà convenientment a través d’aquesta pàgina, i serà efectiva des del moment de la publicació.

Obligacions de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc Web o impedir la normal utilització del mateix. L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir els continguts utilitzant per això mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, s’hagin indicat en aquest lloc Web o s’utilitzin habitualment a Internet i, en aquest últim cas, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i els seus continguts.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il·legítima utilització del web.

Exempció de responsabilitat de l’Ajuntament

L’Ajuntament no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament, de retards o bloquejos en el seu ús causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics. L’Ajuntament no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta web. L’Ajuntament tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d’aquest lloc web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre l’Ajuntament i els particulars o entitats titulars de les pàgines a les que donen accés. L’Ajuntament es reserva el dret a retirar de forma unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen a la web. L’Ajuntament s’eximeix de responsabilitat pel que fa a les «Cookies» que tercers externs puguin instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari, així com dels errors tipogràfics o inexactituds que puguin apreciar en els continguts de la seva web. La informació que l’Ajuntament proporcioni en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació sol·licitada pels mitjans establerts a aquest efecte (bústies de correu electrònic, formularis de consulta, etc.) té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

Mesures de seguretat

L’Ajuntament, amb l’objecte de garantir la seguretat dels sistemes que suporten el web i la integritat de la informació subministrada, ha implementat les mesures de caràcter organitzatiu, tècniques i legals requerides per la legislació aplicable i en particular les que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les normes que la desenvolupen.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny d’aquest portal web i els seus codis font, els logos, marques, etc. pertanyen a l’Ajuntament, excepte expressa indicació de titularitat diferent, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi autorització expressa de l’Ajuntament.

Documents reutilitzables de l’Ajuntament

S’autoritza la reutilització dels documents i/o informació de l’Ajuntament continguda en aquesta web, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i es citi la font dels mateixos, d’acord amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Queda prohibit el seu ús per incórrer en activitats il·lícites.

Aquesta autorització no és aplicable als documents sotmesos a drets de propietat intel·lectual o industrial (com les patents, els dissenys i les marques registrades), especialment per part de tercers. L’usuari s’abstindrà de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament, així com dels tercers que siguin referits al present lloc web. En tot cas, el règim de reutilització està obligat a garantir el ple respecte dels principis que consagren la protecció de dades personals, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.

Informació sobre cookies

Mitjançant l’avís de cookies, aquest Ajuntament comunica als usuaris que utilitza cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines del web. Les cookies utilitzades per l’Ajuntament són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni als arxius galeta creats per altres proveïdors. L’Ajuntament utilitza les galetes amb l’objectiu de reconèixer als usuaris que s’hagin registrat i poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. Així mateix, són utilitzades per obtenir informació totalment anònima sobre dades d’accés (data, hora, minut, freqüència,etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit dins de la pròpia pàgina web i estimar el nombre de visites realitzades, de manera que l’Ajuntament pugui enfocar i ajustar els serveis oferts de manera més efectiva. No obstant, l’usuari podrà impedir la generació de cookies mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització. L’ús de les galetes es pot desactivar, modificant la configuració del navegador. Com a norma general, aquesta acció sol trobar al menú de «Eines» o «Preferències». Així, és possible deixar d’acceptar les galetes del navegador, o deixar d’acceptar les galetes d’un servei concret.

On Som

C/Pintor Guàrdia,6
08560 Manlleu / (Ruta)
(+34) 93 851 40 05
[email protected]

Horaris

de dilluns a dissabte 8 - 14h
dijous i divendres 16 - 20h

Serveis

  • Wifi
  • Servei a domicili
  • Mercat Accessible